انتشارات الهادي
  • مدیر مسئول : حسين فيض مشكيني
  • مدرک : کارشناسی
  • پروانه نشر : عمومي
  • آدرس خيابان خاكفرج - ميدان الهادي
  • ایمیل al-hadi@ketabeqom.com - alhady87@gmail.com
لیست کتب انتشارات الهادي ( 134 کتاب )