مدیر مسئول
آدرس
خلاصه کتاب

اين كتاب براي دانشجويان رشته مديريت دولتي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «مديريت تحول سازماني» به ارزش 3 واحد تدوين شده است.

فهرست

پيشگفتار
مقدمه
بخش اول: كليات
    فصل اول: تاريخچه و مباني بهبود
    فصل دوم: تحول سازماني و نگرشهاي جديد به مباحث بهبود
    فصل سوم: ابعاد بهبود (بررسي متغيرها و نقش آنها در تحول)
بخش دوم: مديريت تحول نيروي انساني
    فصل چهارم: توسعه در رفتار عمومي كاركنان
    فصل پنجم: آموزشهاي مرتبط با بهبود سازماني
    فصل ششم: ويژگيهاي برنامه بهبود با تأًكيد بر ابعاد رفتاري
بخش سوم: مديريت تحول ساختار
    فصل هفتم: شناخت ساختار و مطالعات مبنايي
    فصل هشتم: ويژگيهاي برنامه بهبود سازماني با تأكيد بر ابعاد ساختاري
بخش چهارم: مديريت تحول خط مشي
    فصل دهم: ويژگيهاي برنامه بهبود سازماني
بخش پنجم: مديريت تحول فنون و تكنولوژي
    فصل يازدهم: تكنولوژي و تحول
    فصل دوازدهم: ويژگيهاي برنامه بهبود با تأكيد بر روشها و فنون
بخش ششم:توانمندسازي و تحليل نيازهاي سازمان
    فصل سيزدهم: سازمان و توانمندي
    فصل چهاردهم: تحليل نيازهاي ساختاري، رفتاري، خط مشي‌گذاري و تكنولوژيك
پيوستها
منابع و مآخذ

مديريت تحول سازماني

  • سال چاپ : چاپ : دوازدهم ، 1394
  • تعداد صفحه : 244صفحه
  • شابک 978-600-02-0089-3
قیمت: 80000 ریال
تخفیف 10 درصد
قیمت برای شما: 72,000 ریال
افزودن به سبد خرید