شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان استان قم
مدیر مسئول
حسين فيض مشكيني
آدرس
خيابان خاكفرج - ميدان الهادي
كودكان را دريابيد (پژوهشي در برداشتهاي ذهني - رواني كودكان)