« نتایج انتخاب هیئت مدیره شرکت تعاونی ناشران قم در مجمع عادی سالیانه »
پنج شنبه 2 شهريور - 3

به ترتیب آرا :

هیات مدیره آقایان :

۱- سید محمود محمودزاده حسینی            ۴۶ رای

2-   سید محمد مولانا                       ۳۹ رای

3- احسان بیگدلی آذری                      37 رای

4- سید حسن برقعی                         ۳۱ رای

5- علی فائزی پور                          30 رای

6- علی حاج تقی                           18 رای

7- علیرضا سبحانی نسب                   18 رای

8- ابراهیم خانه زرین                      15 رای

بازرسان آقایان:

1 حسین قوامیان                               41 رای

2 سید محمد رضا جلالی نژاد                   33 رای

3 - صفاء امیری                                 22 رای

بدین ترتیب آقایان : سید محمود محمودزاده حسینی - احسان بیگدلی آذری - سید حسن برقعی - علی فائزی پور- علی حاج تقی بعنوان اعضاء اصلی و آقایان علیرضا سبحانی نسب و ابراهیم خانه زرین بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره انتخاب شدند. همچنین آقایان حسین قوامیان و سید محمدرضا جلالی نژاد بعنوان بازرسان اصلی و آقایان صفاء امیری بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

لازم به توضیح اینکه آقای سید محمد مولانا به علت سومین دوره حضور در انتخابات مجمع، می­بایست دو سوم رای حاضرین را کسب می نمود که با کسر 6 رای نتوانست آراء لازم را کسب نماید.

به ترتیب آرا :

هیات مدیره آقایان :

۱- سید محمود محمودزاده حسینی            ۴۶ رای

2-   سید محمد مولانا                       ۳۹ رای

3- احسان بیگدلی آذری                      37 رای

4- سید حسن برقعی                         ۳۱ رای

5- علی فائزی پور                          30 رای

6- علی حاج تقی                           18 رای

7- علیرضا سبحانی نسب                   18 رای

8- ابراهیم خانه زرین                      15 رای

بازرسان آقایان:

1 حسین قوامیان                               41 رای

2 سید محمد رضا جلالی نژاد                   33 رای

3 - صفاء امیری                                 22 رای

بدین ترتیب آقایان : سید محمود محمودزاده حسینی - احسان بیگدلی آذری - سید حسن برقعی - علی فائزی پور- علی حاج تقی بعنوان اعضاء اصلی و آقایان علیرضا سبحانی نسب و ابراهیم خانه زرین بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره انتخاب شدند. همچنین آقایان حسین قوامیان و سید محمدرضا جلالی نژاد بعنوان بازرسان اصلی و آقایان صفاء امیری بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

لازم به توضیح اینکه آقای سید محمد مولانا به علت سومین دوره حضور در انتخابات مجمع، می­بایست دو سوم رای حاضرین را کسب می نمود که با کسر 6 رای نتوانست آراء لازم را کسب نماید.