مركز نشر هاجر (وابسته به مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران)
انتشارات مركز نشر هاجر (وابسته به مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران)
  • مدیر مسئول : اصغر عبداللهي
  • مدرک : کارشناسی
  • آدرس بلوار امين - كوچه 55 - مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران
  • فکس 2144384
لیست کتب انتشارات مركز نشر هاجر (وابسته به مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران) ( 151 کتاب )
تماس با دفتر سایت اینترنتی کتاب قم