انتشارات ژكان
  • مدیر مسئول : علي اكبر كاظمي
  • مدرک : کارشناسی
  • پروانه نشر : عمومی
  • آدرس خيابان معلم ، معلم 12 ، انتهاي كوچه سمت چپ ، كوچه فرجام ، پلاك 22
  • ایمیل zhekan.pub@gmail.com
لیست کتب انتشارات ژكان ( 72 کتاب )