ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارت


احکام بانوان (مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی ـ قدس سره ـ و حضرات آیات عظام : خوئئ،گلپایگانی، اراکی، فاضل لنکرانی و سیستانی ، مکارم شیرازی

چاپخانه :

بوستان کتاب

مولف (پدیدآور) :

وحیدی محمد


قیمت پشت جلد: 160000 ریال
قیمت برای شما: 152,000 ریال 5 درصد تخفیف
تاریخ بروزرسانی: سه شنبه 18 خرداد 1400

توضیحات

انسان ، موجودي است مسئول و نيز مختار و آزاد، كه خداوند وظايفي براي هدايت او مقرر داشته است و زن و مرد در اين مورد مساوي اند. البته زنان ، احكام ويژه ي خود دارند كه آگاهي از آن وظيفه ي هر زن مسلماني است. كتاب حاضر در هشت بخش : زن در اسلام، وظايف بانوان ، عبادات بانوان، بانوان و ضمانت هاي اجرايي و اوامر الهي و...، بر طبق فتاواي حضرت امام خميني (رحمت الله عليه) و ديگر مراجع ، به وظايف بانوان و ديگر احكام مربوط به آنان مي پردازد.

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

مقدمهبخش اوّل: زن در اسلامزن در اسلامالف) زن و مرد دو وجود مستقلب) معيارهاي برتري در اسلامج) مردان صالح و زنان صالحه در قرآند) همسران صالحه و غير صالحهبخش دوم: وظايف بانوانفصل1: وظيفه شناسي بانوانوظيفه مرد در مقابل همسر و فرزندانفصل 2: وظايف دشوار بعضي از بانوانفصل 3. بانوان نمونه د انجام دادن وظيفهبخش سوم: عبادات بانوانعبادات بانواناول: اقسام عباداتدوم: تفاوت‌هاي زن و مرد در عباداتبخش چهارم: حيض، نفاس، استحاضهفصل1: دوره ماهه (حيض)قاعدگي چيست؟قاعدگي چرا و چگونه به وجود مي‌آيد؟نشانه‌هاي خون قاعدگي (شرايط تحقّق حيض)شرايط مورد اتّفاق در خون قاعدگيشرايط مورد اختفاق در خون قاعدگيمعيار پيدايي تحقّق عادتمعيار به هم خوردن عادتملاك تشخيص حيضوظيفه زن حائض پس از قطع خوناحكام قاعدگيفصل2: نفاسنفاس چيست؟چند نكتهملاك تشخيص نفاسدو نكته مهمحكم خوني كه ا رحم پس از ايّام نفاس مي‌بيندوظيفة زنان پس از قطع شدن خون نفاسچيزهايي كه بر نفساء حرام، مكروه و مستحب استتفاوت‌هيا حيض و نفاسفصل 3: استحاضهاستحاضه چيست؟علايم خون استحاضهچند نكتهموردي كه در فقه، خون زن محكوم به استحاضه گرديده استاقسام استحاضهراه شناخت اقسام استحاضهوظيفه مستحاضه پيش از نمازتبدّل (تغيير) استحاضهبند آمدن خون استحاضهاحكام استحاضهتفاوت‌هيا حيض، نفاس و استحاضهبخش پنجم: تحصيل و علم آموزيزن و علم آموزيالف) از جهل و جاهل مذمّت فراوان شده استب) دانش و داشجو مورد تمجيد فراوان قرار گرفته استج) طلب علم را بر همگان واجب نموده استد) براي رشد و گسترش علم، بسيج علمي و فرهنگي نموده استهـ) در راه تحصيل علم، بيشتر محدوديت‌ها را برداشته استو) علم را معيا‌هيا برتري و ارزش بيشتر انسان‌ها قرار داده استانواع علمدو نكته مهم در تحصيل بانوانبخش ششم: امور اقتصادي بانواناحكام و مسايل اقتصادي و ماليالف) كار مشروع براي زن يك وظيفه ديني استب) زن استقلال اقتصادي و مالي داردج) تصرّف مرد در اموال زن بايد با رضايت او باشدد) حقوقي كه بر اموال زن تعلّق مي‌گيردبخش هفتم: بانوان و صلة رحمزن و صله رحممعناي لغوي و عرفي رحممعناي اصطلاحي رحممعناي صله و قطع و حد آناحكام صله رحمسله نسبت به ارحامي كه با ما قطه رابطه مي‌كنندبعضي ا آثار صلة رحمچند استفتابخش هشتم: بانوان و ضمانت‌هاي اجرايي و اوامر الهيضمانت‌هاي اجرايي و اوامر الهيمرحله اوّلمرحله دوممرحله سومبعضي از ضمانت‌هاي اجرايي درونينظارت همگاني (امر به معروف و نهي از منكر)استفاده از قدرت حكومتقصاصمعناي قصاصانواع قصاصديهبررسي اشكالات قصاصحدودالف) حَدِّ زناب) حدّ قذفچند نكته دربارة حدودحسن ختام

موارد بیشتر arrow down icon