ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارت


کتب ماه مبارک رمضان را در کتاب قم با تخفیف ویژه دریافت کنید ادامه مطلب

دولت سازی ـ ملت سازی و نظریه روابط بین الملل ـ‌ چهارچوبی تحلیلی برای فهم و مطالعه جهان دولت ـ ملت ها

مولف (پدیدآور) :

قوام عبدالعلی

مولف (پدیدآور) :

زرگر افشین

تنظیم کننده (گردآورنده) :

دانشگاه آزاد اسلامی


قیمت پشت جلد: 74800 ریال

توضیحات

با توجه به مطالب ارائه شده در كتاب حاضر، در كل اين كتاب چنين نتايجي را ارائه مي كند. 1. عوامل بنيادي در تسهيل يا دشواري ملت سازي موثرند: تجارت قبلي از دموكراسي، سطح توسعه اقتصادي، و... 2. ملت سازي چند جانبه بسيار پيچيده و زمانبرتر از تلاش هاي يكجانبه است. 3. ملت سازي چند جانبه مي تواند گذارهاي وسيع تر و توافق منطقه اي گسترده تري را نسبت به تلاش هاي يكجانبه داشته باشد. 4. وحدت رهبري و مشاركت گسترده همساز تر هستند اگر مشاركت كنندگان اصلي در يك بينش مشترك سهيم باشند و بتوانند به نهادهاي بين المللي شكل دهند. 5. يك همبستگي معكوس مابين اندازه نيروي ثبات ساز و سطح خطر مشاهده مي شود. 6. ...

سبد خرید این کتاب فعلاً فعال نیست

سعی می کنیم این کتاب رو در اسرع وقت موجود کنیم

از این که با شکیبایی همراه ما هستید از شما متشکریم

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایتپيشگفتار
فصل اول: مفاهيم بنيادي در ادبيات دولت ـ ملت (سازي)
درآمد
1. نظم و نظام دولت ها
2. دولت، مفهومي سهل و ممتنع
3. ملت، كلان هويت سياسي مدرن
4. دولت ـ ملت، هويت مسلط عصر مدرن
5. همبستگي و يكپارچگي ملي؛ حس تعلق به هويت جمعي
6. هويت ملي؛ پاسخ به سوال «من كيستم؟» در دنياي دولت ها
7. شهروندي؛ حقوق فرد در دولت دموكراتيك مدرن
8. ناسيوناليسم؛ نيروي مولد و مقوم دولت ـ ملت ها
9. قوميت و جدايي طلبي قومي
نتيجه
يادداشت ها
فصل دوم: سير تاريخي ظهور و تكامل دولت ـ ملت از وستفالي تا عصر حاضر
درآمد
گفتار اول: دولت ـ ملت و مدرنيسم
گفتار دوم: ظهور دولت ـ ملت پس از صلح وستفاليا 1648
گفتار سوم: دولت ـ ملت سازي هاي قرن نوزدهم (وحدت آلمان و ايتاليا)
گفتار چهارم: دولت ـ ملت سازي هاي پسا استعماري
گفتار پنجم: دولت ـ ملت سازي هاي معاصر (دوره پس از جنگ سرد)
گفتار ششم: دولت ـ ملت در عصر جهاني شدن
نتيجه
يادداشت ها
فصل سوم: نظريه هاي روابط بين الملل و دولت ـ ملت (سازي)
درآمد
گفتار اول: پارادايم عقل گرايي و دولت ـ ملت
گفتار دوم: منتقدين پارادايم عقل گرايي و دولت ـ ملت
1. نظريه جامعه بين المللي
2. نظريه انتقادي
3. نظريه ماركسيستي روابط بين الملل
4. نظريه نظام جهاني
5. فمينيسم
6. رهيافت جامعه شناختي تاريخي
7. رهيافت سازه انگاري اجتماعي
گفتار سوم: دولت ـ ملت سازي، مسئله نظم، و نظريه روابط بين الملل
گفتار چهارم: كاركردهاي دولت ـ ملت؛ در نقد يا دفاع از دولت ـ ملت
نتيجه
يادداشت ها
فصل چهارم: رهيافت هاي دولت ـ ملت سازي
درآمد
گفتار اول: ضرورت هاي مطالعه روند دولت ـ ملت سازي در جهان معاصر
1. روند دولت ـ ملت سازي و نظم و امنيت بين المللي
2. ضرورت فهم درست و مطلوب دولت ـ ملت بعنوان بازيگر محوري روابط بين الملل
3. وقايع و حوادث جهاني و دستور كارهاي مطالعاتي روابط بين الملل
4. تلاش براي فهم روند هاي آتي
گفتار دوم: معنا و مفهوم روند دولت ـ ملت سازي
گفتار سوم: مدل هاي دولت ـ ملت سازي
1. مدل تقدم و تاخر دولت و ملت
2. مدل دولت ـ ملت سازي بين المللي
3. مدل دولت ـ ملت سازي در اروپاي شرقي و دولت هاي پس از كمونيسم
گفتار چهارم: موانع و چالش هاي پيشاروي روند دولت ـ ملت سازي
نتيجه
يادداشت ها
فصل پنجم: الگويي تحليلي براي مطالعه روند دولت ـ ملت سازي
درآمد
گفتار اول: روند دولت ـ ملت سازي و اشباع سرزميني
الف ـ سرزمين، مرز و روند دولت ـ ملت سازي
ب ـ حاكميت ملي، خود مختاري و روند دولت ـ ملت سازي
ج ـ قدرت، حقوق و روند دولت ـ ملت سازي
د ـ جنگ و روند دولت ـ ملت سازي
گفتار دوم: روند دولت ـ ملت سازي و يكپارچگي و همبستگي اجتماعي ـ ملي
الف ـ هويت ملي در فرايند دولت ـ ملت سازي
ب ـ روند دولت ـ ملت سازي و حقوق شهروندي (از رعيتي تا شهروندي)
ج ـ ناسيوناليسم و روند دولت ـ ملت سازي
گفتار سوم: روند دولت ـ ملت سازي، توسعه و ثبات سياسي
الف ـ روند دولت ـ ملت سازي و توسعه اقتصادي
ب ـ نهاد سازي در روند دولت ـ ملت سازي
ج ـ نقش نهاد نظامي در روند دولت ـ ملت سازي
د ـ دموكراسي و روند دولت ـ ملت سازي
نتيجه
يادداشت ها
سخن آخر
منابع
نمايه

موارد بیشتر arrow down icon