مجموعه جذاب دانستنی های شگفت انگیز همراه با 40 % تخفیف حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارتقیمت پشت جلد: 4050000 ریال
قیمت برای شما: 3,645,000 ریال 10 درصد تخفیف
تاریخ بروزرسانی: چهار شنبه 16 آذر 1401

توضیحات

ابوعبدالله جمال الدين عبدالله بن مالك جياني (600ـ 471ق) از نحويان بزرگ قرن هفتم هجري است . الفيه او شهره ي آفاق است و بر آن شرح هاي گوناگوني از لحظه هاي آغازين ظهور آن تا قرن ها بعد، نگاشته شده است. يكي از مشهور ترين شرح هاي مزجي شرح اديب و دانشي بزرگ قرن نهم هجري ، جلال الدين ابوالفضل عبدالرحمن سيوطي به نام « النهجة المرضيه» است. اين شرح قرن هاست كه در حوزه هاي علمي ـ به خصوص در ايران ـ تدريس مي شود و به جهت هميت اقبال ، حواشي و شروح فراواني بر آن نوشته شده و يكي از آنها ، اثر حاضر : « الطريقة النقيه : شرح فارسي النهجة المرضيه» است. نويسنده به دليل آن كه ديگر شروح اين كتاب ، مطالب را دسته بندي نكرده و تنها به توضيح عبارات و مطالب مشكل و دور از ذهن مبتدي روي آورده اند، به چنين شرحي دست زده است.

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

مقدمهشرح خطبه كتابويژگي‌هاي شرح شارح الفيّهنام شرح و معرّفي شارحمشخصّات مصنف الفيّهحمد خدا و درخواست رحمت براي پيامبر(ص)تعريف و كيفيّت قرائت نبيدليل اصطفاء پيامبر (ص)معناي آل پيامبر(ص)عدد الفيّةويژگي‌هاي الفيّهباب شرح كلامتعريف كلاماجزاء تشكيل دهنده كلام و دليل آنلفظ كلمتعريف كلمهتعريف قولعلائم اسمتعريف تنوينعلائم فعلعلامت حرف و اقسام آناقسام فعل و علائم آنهاباب معرب و مبنياقسام اسمعلت بناء مبنيشباهت مدني و غير مدنيفرق ميان مبني و غير منصرفآيا سبب بناء اسم واحد است يا متعدّد؟اقسام شباهت اسم به حرفاسم معربعلّت تأخير مبحث معرباعراب و بناء در فعلشرائط اعراب فعل مضارعبناء در حرفاصل در مبني و اقسام آنتعريف اعراباقسام اعرابعلائم اصلي اعرابعلائم نيابتي اعرابأسماء ستّهشرائط اسماء‌ستّه در پذيرش اعراب به حروفتثنيهتعريف تثنيهملحقات تثنيهاعراب تثنيه بعد از نامگذاريجمع مذكر سالمشبه عاملشبه مذنبملحقات جمع مذكر سالمحركت نون جمع مذكر سالم و ملحقات آنحركت نون تثنيه و ملحقات آنجمع مؤنث سالماعراب جمع مؤنث سالم بعد از نامگذاريغير منصرفافعال خمسهافعال خمسه بانون وقاهاسم معتل نحويفعل مضارع معتلّ نحويباب نكره و معرفهتعريف نكرهتعريف معرفهضميردو اشكال و جوابلف و نشرضمير متصلعلت بناء ضميرضمائر متصل مشترك و مختصاظهار وا تتار ضميراتصال و انفصال ضمير در حال اختيراتقدم و تأخير د ضمائرحكم دو ضمير متّحد در رتبهنون وقايهقد وقط ونون وقايهعلمعلم شخصتعريف علم شخصاقسام علم شخصفرق بين كُنبه و لقباجتماع لقب با اسماجتماع لقب و كنيهاجتماع اسم و كنيهاجتماع اسم ولقب از نظر افراد و تركيبتقسيمي در باب علم شخصتقسيمي ديگر در باب علم شخصعلم جنساقسام علم جنساسم اشارهتعريف اسم اشارهالفاظ اسم اشارهاقسام مشاراليهاقسام بعدموارد اسم اشاره بدون لاماسماء اشاره مخصوص مكانموصولموصول حرفيموصول اسميموصول اسمي مختصموصول اسمي مشتركصله موصولحذف عائد از صلهمعرف به الف و لاماقوال در حرف تعريف بودن «ال»اقسام «ال»علم بالغلبةباب ابتداءاصل در مرفوعاتاقسام و تعريف مبتدااقسام و تركيب وصف با اسم بعدشرافع مبتداتعريف خبراقسام خبررابط خبرخبر مفرد جامد و مشتقخبر به شكل ظرف جار و مجروراقوال در متعلق ظرف و جار و مجرور خبرخبر واقع شدن اسم زمانمسوغات ابتداء به نكرهتقديم و تأخير د خب و مبتداموارد وجوب تأخير خبرموارد وجوب تقديم خبرحذف مبتدا و خبرموارد وجوب حذف خبرموارد وجوب حذف مبتداوحدت و تعدّد در مبتدا و خبرباب نواسخ ابتداءافعال ناقصهاقسام افعال ناقصه از نظر شرط عملاقسام افعال ناقصه از نظر تصرّف و عدم تصرّففاصله شدن خب بين افعال ناقصه و اسمشانموارد امتناع فاصله شدن خبرمورد وجوب فاصله شدن خبرتقديم خبر بر افعال ناقصهاقسام افعال ناقصهاقسام افعال ناقصه از نظر تام و ناقص بودنوقوع معمول خبر بعد از افعال ناقصهويژگي‌هاي «كان»حروفه مشبهة به «ليس»حكم معطوف بر خبر«ما»جر خبر«ما» و «ليس» به وسيله «باء»ـ زائدهاعراب معصوف بر خبر مجرور «ما»جر خبر «لا»« و «كان» ي منفي به وسيله باء زائدهشرائط«لا»حذف خبر«لا»شرائط عمل «لات»افعال مقاربهوجه اشتراك و اقتراق افعال مقاربه از افعال ناقصهخبر افعال مقاربه و «أُن» ناصبهاقوال نحويين در سائر متصرفات افعال مقاربهدو حكم ويژه«عسي»‌و «اوشك» . «إخلولق»يك حكم ويژه«عسي»حروف مشبهة بالفعلمعناي حروف مشبهة بالفعلعمل حروف مشبهة بالفعلاقسام تقدم خبر حفو مشبهة بافعل بر اسمشانموارد وجوب فتح همزه«أَنَّّ»موارو وجوب «إِنَّ»موارد جواز فتح كسر همزه«أَنَّ»موارد جواز وقوع لام ابتداء بعد از «إِنَّ»وجه نامگذاري ضمير فصلابطال عمل حروف مشبهة بالفعلرفع معطوف بر منصوب حروف مشبهة بالفعلتخفيف حروف مشبهة بالفعااحكام«إنّ» مخففه از ثقيلهاحكام‌«ان» مخففه از ثقليهفرق «كان» مخففه با «ان» مخففه«لا» نفي جنسعمل«لا»ي نفي جنسشرائط عمل «لا» ي نفي جنساقسام اسم «لا» ي نفي جنسحكم اسم دوّم «لا» ي نفي جنسحكم توابع اسم «لا» ي نفي جنسحكم «لا» ي نفي جنس با همزه استفهامحذف خبر «لا» ي نفي جنسحذف اسم «لا» ي نفي جنسافعال قلوبافعال تصييرتعليق و الغاءشرائط الغاءافعال قلوب يك مفعوليحكم«راي» مشتق«رويا»حذف مفعول افعال قلوب«قول» به معناي«ظن»بحثي درباره «اعلم» و «اري» و ملحقاتشاناحكام مفهول دوّم و سوّم «أري» «اعلم»‌ي سه مفعوليحكم مفهول اول «أري» و «اعلم» ي سه مفعولي«أري» «اعلم» ي دو مفعوليحكم مفعول دوم«أري» و «اعلم» ي دو مفعوليملحقات «أري» ي سه مفعولي

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس