مجموعه جذاب دانستنی های شگفت انگیز همراه با 40 % تخفیف حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارتقیمت پشت جلد: 650000 ریال
قیمت برای شما: 617,500 ریال 5 درصد تخفیف
تاریخ بروزرسانی: يکشنبه 29 آبان 1401

توضیحات

كتاب حاضر شامل سخنان و افاضات عارف و انديشمند مرحوم آيت الله حاج سيد محمد حسين حسيني طهراني مي باشد كه در كنار آن بعضي از صدقا در رابطه با سير و سلوك الي الله نيز آورده شده است. نويسنده در مقدمه كتاب آورده است كه عرفاي الهي در گفتار و نوشتار خود با ارائه طرح و روش نيكو و تبيين و توضيح سنن تجربه يافته به بيان لوازم و ضروريات اين حركت پرداخته، راه را از چاه و نيز راه از بيراهه، و نور را از ظلمت و بينش را از جهالت و حق را از باطل براي پويندگان لازم الاتباع سالكين راه خدا اهتمامي بليغ داشته اند و انسان مي تواند از لابه لاي مطالب و آثار به جاي مانده از اولياي الهي و مربيان نفوس به ضروريات و مايحتاج خويش در سير و سلوك الي¬ لله دسترسي پيدا كند و در موارد حياتي و كليدي و حيرت و تشكيك از آنان بهره مند گردد.

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

 

مقدّمهجلسه اوّل: منظور و مقصود پروردگار از خلقت انسانعلّت عدم وصول به كمالات توحيدي عمل نكردن استعالي ترين مربّي و معلّم بشريّت حضرت رسول و أميرالمؤمنين و اولاد او عليهم السلام هستندرسول خدا فرمود: «كسي كه دو روزش يكسان باشد مغبون است»در مكتب توحيد مقصد خداست و زاد و راحله، توكّل و استعانت از اوستيكي از نتايج سلوك الي الله زدوده شدن غلّ و غش و كدورت هاي باطني استاز بهترين ارمغان هاي سلوك الي الله بي تعلّقي و آسودگي خاطر و خيال استبراي وصول به مقصود بايد كار و تلاش نموداعتماد به نفس در مقابل اعتماد به خدا، اعتماد به بت استزنداني بودن أبناء دنيا در توهّمات و تخيّلات فاسد و باطلأميرالمؤمنين عليه السّلام: «قيمة كلّ امري ما يحسنه»نگاهي اجمالي به سرگذشت جنگ بدر و كفّار اسير شدهإخبار غيبي رسول خدا به عمويش عباس در پرداخت فديهسالك نبايد فكر خود را در امور جزئي و كوچك متوقّف نمايدبايد راه خدا را با اختيار و مجاهده طي نمودپادشاهي و اقتدار فقط از آن پروردگار است و او بر همه چيز تواناستالتجاء و ابتهال سالك به حضرت پروردگاراقرار و اعتراف سالك به عجز و ناتواني خويش و بي نهايتي ذات حضرت حقحكايت زيباي بهلول و هاروندرخواست به فعليّت رسيدن استعدادات از حضرت پروردگارجلسه دوّم: براي رسيدن به خدا بايد از هر چه غير خداست چشم پوشيدبايد در راه خدا با همّت بلند گام نهادسالك بايد همه كارهاي خود را براي خدا انجام دهداسلام آوردن مرتاض به دست امام صادق عليه السّلامسالك بايد اختيارش را به خدا واگذارد و براي خدا كار كندكلام أميرالمؤمنين عليه السّلام در تقسيم عبادت كنندگان به سه دستهحكايت مرحوم قاضي و ميرزا ابراهيم عرب در كنار شطّانسان خواب خوب ديد يا نديد نبايد دنبالش بروداز اول سلوك تا آخر سلوك نبايد سالك غير خدا را ببينديكي از علائم صحّت طريق ميل به عالم معنا و تنفّر از عالم غرور استكيفيّت تعامل سالك با آداب و رسوم عالم كثرتاساس مسأله عرفان بر توهّم و تخيّل و تصنّع نمي باشديكي از مسائل مهم سير و سلوك، استقامت در طريق و صبر و تحمّل مشكلات استمشكلات و موانع موجود در سير و سلوك إلي اللهحكايت عرضه كردن حورالعين خود را به علامه طباطبائي در مسجد كوفهبراي رسيدن به خدا بايد همه تعلّقات را رها كرد و به سرزنش افراد توجّه نكرددرد سالك درد خداست و تا به خدا نرسد دلش آرام نمي گيردسالك نبايد با مردم عوام سر و كلّه زده و مجادله كندجمع شدن پرندگان نزد هدهد و مطالبه سيمرغتفسير و تبييني پيرامون حديث شريف «من عرف نفسه فقد عرف ربّه»جلسه سوّم: لزوم كتمان اسرار الهي و آثار سوء كشف سرّسرّ در هر منزل و مرحله اي با منزل و مرحله ديگر متفاوت استكشف اسرار الهي موجب قهر پروردگار استتحريم فواحش مصداقي از غيرت الهي در پنهان نمودن زشتي هاستاسراري كه بين بنده و پروردگار است مختصّ اوستحالات و مدركات سالك مصداقي از اسرار الهي استيكي از ضررهاي افشاي اسرار بسته شدن راه ديگران استيكي ديگر از ضررهاي افشاي اسرار عجب و خودپسندي استدر مقام تعليم نيز امام باقر عليه السّلام را عجب و خودپسندي نمي گرفتپيدا شدن عارضه نسيان و فراموشي در بعضي از بزرگانيكي ديگر از ضررهاي افشاي اسرار محروم شدن از وصول به مقصود استقيمت انسان به حقيقت واقعي اوست كه مركز ادراكات معنوي استيكي از مصاديق كتمان سرّ مخفي داشتن حالات و مكاشفات استيكي ديگر از مصاديق كتمان سرّ‌ مخفي نمودن استاد و دستورات و تكاليف سلوكي اوستتقاضاي افراد وارد شده در سلوك مختلف استراه عرفان و لقاء خدا و سلوك بازيچه نيستشرك و كفر و نفاق٬ قلب را ضايع مي كندتكاليف و دستورات الهي،‌ نفس انسان را عوض مي كندجلسه چهارم: لزوم متابعت كامل از استاد در سير و سلوك الي اللهيكي از مسائل مهم سير و سلوك مطيع بودن استاطاعت يعني از نيّت و خواستن خود بيرون آمدنبحثي در لزوم تبعيّت جاهل از عالمبرخي از شرائط و آداب نمازگزار از ديدگاه استادظواهر اعمال بايد با حقيقت توأم باشدبعضي از مجتهدين بزرگ سابقا مربي اخلاق بوده اندهمه افراد طالب مقامات عرفاني نمي باشندحديث قدسي «عبدي أطعني حتّي أجعلك مثلي»عرفان اختصاص به سجّاده و مناجات نيمه هاي شب نداردسيره و روش پيامبر اكرم و ائمّه عليهم السّلام در مواجهه با خادمان و زيردستانعبد يعني كسي كه از خودپسندي و خودرأيي خارج شده استپيامبر اكرم و ائمّه طاهرين همه را دعوت به توحيد مي كردندعلّت وصول سلمان به مقامات عاليه اطاعت محض از رسول خدا بوددرس رسول الله درس طهارت و معرفت و اخلاق استشرح صدر از آن كساني است كه سر تسليم فرود آورده اندعده اي از افراد سر تسليم فرود نياورده و همواره باعث اذيّت پيامبر مي شدندعلّامه طباطبائي مجسّمه شرم و حيا و عصمت و طهارت بودندنهج البلاغه أميرالمؤمنين حاصل «أنا عبد من عبيد محمّد» استجلسه پنجم: چند ركن مهم در سير و سلوك إلي الله1. صمت و سكوتيكي از راه هاي كنترل قلب، حفظ زبان استتشبيه و تمثيل زيباي مرحوم قاضي از تشويشات قلبي به لردهاي حوضتجلّيّات خدا فقط در سايه آرامش نفس استأميرالمؤمنين عليه السّلام: «قلب عاقل جلوي زبانش و قلب جاهل پشت زبانش است»لزوم انس با عيالات و اختلاط با ايشان2. حفظ الصّحة و سلامت مزاج3. عزلت از ابناء دنيا و معاشرت با اولياء الهيبيرون آمدن از محيط دغدغه و تشويشاهل دنيا انسان را به طرف دنيا مي كشندلزوم معاشرت با خوبان و اولياء الهي4. شب زنده داري، سهر5. دوام ذكر و ياد خداانسان بايد هميشه به فكر خدا باشدسالك بايد ذكرش خدا باشدحكايت خاركني كه از خداوند درخواست محبّت خالصانه نموددر سير و سلوك بايد پله به پله و مرحله به مرحله حركت نمودفلسفه خلقت شيطان و اعطاء اختيار و تكليف به انسانناتمامان افرادي هستند كه سفر آنها كامل نشده استدر سير و سلوك بايد از افراط پرهيز نمودمرحمت و لطف الهي سبب ورود سالك در سير و سلوك إلي الله استجلسه ششم: مراقبه و تزكيه و مواظبت در سير و سلوكشرح و بيان برخي از دستورات لازم سلوكيمراقبه شديد آية الله حاج شيخ محمّد تقي بهجت فومنيسكوت يكي از دستورات اساسي اين راه استشرط اصلي در تأثير اعمال مراقبه استلزوم قرائت حديث عنوان بصري هفته اي يكي دو باردر ميان شاگردان مرحوم قاضي فقط اهل رعايت رستگار شدندآقا شيخ عبدالهادي شيرازي هر شاگرد مرحوم قاضي را به جاي دو عادل حساب مي كردراز و نيازها و عبادات مرحوم قاضي در مسجد سهلهراز و نيازها و عبادات پيامبر در غار حراءاسم سالك به خود بستن دردي را دوا نمي كندخداوند از اولياء مقرّب خويش نيز حساب مي كشدكيفيّت زيارت امام معصوم و مشاهد مشرّفهسالك بايد نفس عملش سلوك باشدسالك بايد كارهائي راكه براي دوستان خدا مي كند به حساب نياورداوّلين دستور اولياء الهي به شاگردانشان نماز شب استزيارت و توسّل به اولياء الهي و جدّيّت در كارهافهارس عامّه

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس