السلام علیک یا اباعبدالله... / فروش ویژه انواع کتب با موضوع اربعین و امام حسین حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارت


حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام

مولف (پدیدآور) :

مروجی طبسی نجم الدین


قیمت پشت جلد: 1400000 ریال
قیمت برای شما: 1,330,000 ریال 5 درصد تخفیف
تاریخ بروزرسانی: شنبه 18 تير 1401

توضیحات

فقه اسلامي درياي بي كرانه اي است كه پژوهشگران هر زمان كه بكوشند وبه ژرفاي آن راه يابند،به قدر توان گهرهاي ناب و فراوان به دست مي آورند و كتاب حاضر گوشه اي از آن عمق و غنا را مي نماياند. اين اثر با تلاشي ستايش برانگيز ، آراي فقيهان شيعه و سني را درباره حقوق زنداني گرآورده و گاه بر آنها تجزيه و تحليل و نقد هايي را افزوده است. كتاب در دو بخش سامان يافته است: 1ـ مورد زندان با 14 فصل؛ از جمله : حبس در مورد قتل ، دزدي ، مرتد ، فحشا ، حبس در مسائل زناشويي، حبس كارگزاران و كاركنان و... 2ـ حقوق زنداني و احكام زندان با 21 فصل ؛ از جمله : حق زنداني در صورت تبرئه ، حق زنداني براي حضور در مراسم مذهبي ، حق ملاقات با نزديكان و غير آنان، حق رفاه، حق مرخصي ، حق تعجيل در محاكمه و... .

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

 

مقدمهپیش گفتاربخش اول: موارد زندانفصل اول: حبس در مورد قتل1. زندان در اتهام قتلروایاتآرای فقیهان شیعهآرای مذاهب دیگرچند مطلبآرای فقیهان شیعه2. حبس کسی که قاتل را برای دست یابی یه مقتول راهنمایی کرده است3. حبس کسی که شخصی را برای کشتن نگه داردروایاتآرای فقیهان شیعهدیدگاه مذاهب دیگرفروع بحث4. حبس آمر به قتلروایاتآرای فقیهان شیعهآرای مذاهب دیگر5. حبس فراری دهندة قاتل از قصاصروایاتآرای فقیهان شیعه6. حبس تروریستروایات7. حبس قاتل پس از بخشودن اولیای دمروایاتآرای فقیهان شیعهآرای دیگر مذاهب8 . حبس جانی، تا زمان تکمیل شروط، از سوی ولی دمآرای فقیهان شیعهآرای دیگر مذاهب9. حبس مسلمان قاتل ذمیآرای فقیهان شیعهآرای دیگر مذاهب10. حبس قاتل فراری (پس از اخذ دیه)11. حبس قاتل در ماه های حرامآرای فقیهان شیعهآرای دیگر مذاهب12. حبس مولایی که عبدش را کشته استروایاتآرای فقیهان شیعهآرای دیگر مذاهب13. حبس بنده ای که به دستور مولایش مرتکب قتل شده استروایاتآرای فقیهان شیعهآرای دیگر مذاهب14. حبس بنده ای که عمداً مرتکب قتل می شود15. حبس قاتل شخص مستأمن (زنهار خواه)16. حبس کسی که می خواهد فرزندش را بکشد17.حبس قصاص کننده (مقتص له) تا بهبود قصاص شونده (مقتص منه)آرای فقیهان شیعهفصل دوم: حبس مربوط به دزدی1. حبس کسی که برای بار سوم دست به دزدی زدهروایاتآرای فقیهان شیعهآرای دیگر مذاهب2. حبس دزد معیوب و دست و پا بریدهروایاتآرای فقیهان شیعه (موافق حبس)آرای دیگر مذاهبآرای فقیهان شیعه (مخالف حبس)3. حبس دزد زیور آلات4. حبس طرار(جیب بر)، مختلس (رباینده)، قفاف ...روایاتآرای فقیهان شیعه دربارة طرار، مختلس و قفافآرای دیگر مذاهب5. حبس نقب زنندة خانه و شکنندة قفل و مانند آنروایاتآرای فقیهان شیعهآرای دیگر مذاهب6. حبس نبش کنندة قبرروایاتآرای فقیهان شیعهآرای دیگر مذاهب7. حبس فروشندة شخص آزادروایاتآرای فقیهان شیعهآرای دیگر مذاهب8 . حبس دزد به هنگام غیبت مالباختهآرای فقیهان شیعهآرای دیگر مذاهب9. حبس راهزنروایاتآرای فقیهان شیعهآرای دیگر مذاهب10. حبس یاری رساننده به راهزنانآرای فقیهان شیعهآرای دیگر مذاهب11. حبس متهم به دزدالف) حبس متهم تا زمان آوردن کالای مسروقهروایاتآرای دیگر مذاهبب) حبس متهم به دزدی تا حضور شهودروایاتج) حبس متهم تا تعدیل شهودد) حبس متهم مدعی مال12. حبس شخص معروف به دزدیفصل سوم: حبس در موارد آزار جسمی غیر از جرح1. حبس مُمَثل (مُثله کننده)روایات ما و کلمات فقیهانروایاتروایات و آرای فقیهان شیعه در این زمینهآرای دیگر مذاهب2. حبس تراشنده با از بین برندة موی زن هاروایاتآرای فقیهان شیعهآرای دیگر مذاهب3. حبس زنندة بردة خویشفصل چهارم: حبس در موارد دشنام، آزار و افترا1. آیا دشنام دهنده به پیامبرـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ حبس می شود؟روایات شیعهآرای فقیهان شیعهآرای دیگر مذاهب2. حبس دشنام دهنده یا هجو کنندة شخص مسلمانآرای فقیهان شیعهآرای دیگر مذاهب3. حبس مردم آزار4. حبس فرمان دهنده به تهمت زدنفصل پنجم: حبس برای ترک و اجبات و ارتکاب محرمات1. حبس مرتکب شوندة محرمات الهیروایاتآرای فقیهان شیعهآرای دیگر مذاهب2. حبس تارک واجباتآرای فقیهان شیعهآرای دیگر مذاهب2. حبس تارک واجباتآرای فقیهان شیعهآرای دیگر مذاهب3. حبس بدعت گذار4. آیا کسی که از پیامبرـ صلی الله علیه و آله وسلم ـ زیاد روایت کند، زندانی می شود؟روایاتفصل ششم: حبس در مورد سحر و دیگر اعمال مشابه آن1. حبس ساحر، کاهن و عرافمعنای کهانتآرای فقیهان شیعهآرای دیگر مذاهب2. حبس منجممعنای منجمآرای فقیهان شیعهفصل هفتم: حبس افراد دارای رفتارهای نابهنجار و افراد محکوم به حدود الهی1. حبس شهادت دهندة به دروغ (شاهد زور)روایات شیعه و سنیآرای فقیهان شیعهآرای دیگر مذاهب2. زندان عالم فاسق، طبیب جاهل و مُکرِی مُفلِسروایتآرای فقیهان شیعهآرای دیگر مذاهب3. حبس مستان چاقوکشروایاتآرای فقیهان شیعهآرای مذاهب دیگر5. حبس کسی که حد قطع عضو بر او جاری شده تا بهبود عضوشروایات6. حبس برای توبه از گناهفصل هشتم: حبس مرتد1. حبس مرد مسلمان مرتدروایات از طریق شیعهروایات از طریق اهل سنتآرای فقیهان شیعهآرای دیگر مذاهب2. حبس زن مرتدمعنای روایتآرای فقیهان شیعهآرای دیگر مذاهبآیا زن مرتد تا ابد در زندان می ماند؟3. حبس قائلان به خدایی علی ـ علیه السلام ـفصل نهم: حبس در فحشا1. حبس برای اقامه حدروایاتآرای فقیهان شیعهآرای دیگر مذاهبدو یادآوری2. حبس برای فاصله انداختن میان دو حدروایاتآرای فقیهان شیعهآرای دیگر مذاهب3. حبس برای پیش گیری از زناروایاتآرای دیگر مذاهب4. حبس زنا کننده باخواهر خویشروایاتآرای فقیهان شیعه5. حبس زن زنا دهندهآیهروایاتآرای مفسرانآرای مفسران دیگر مذاهبآرای فقیهان شیعهآرای دیگر مذاهب6. حبس زنا کار مجردروایاتآرای فقیهان شیعهآرای دیگر مذاهب7. حبس مردی که زنی را نگه دارد تا دیگری با او زنا کند8 . حبس قواد (پا انداز)روایاتآرای فقیهان شیعهآرای دیگر مذاهبمدت تبعید9. آیا در لوط، حبس هست؟روایاتآرای فقیهان شیعهآرای دیگر مذاهب10. حبس و طی کننده با کنیز مشترکآرای فقیهان شیعهآرای دیگر مذاهبفصل دهم: حبس برای شراب و مست کننده ها1. حبس مشروبخوار در روز ماه مبارک رمضانآرای فقیهان شیعه2. حبس ساقی شراب3. حبس مست تا هوشیاریآرای دیگر مذاهب4. حبس مست اقرار کننده به حقآرای فقیهان شیعهآرای دیگر مذاهب5. حبس تکرار کننده جرم شرابخواریفصل یازدهم: حبس در مسائل زناشویی1. حبس «مُولی» که از رجوع یا طلاق امتناع می ورزدمعنای «ایلاء»آیهروایاتآرای فقیهان شیعهآرای دیگر مذاهب2. حبس «مظاهر» که از رجوع یا طلاق امتناع می ورزدروایاتآرای فقیهان شیعه (تصریح به حبس)آرای فقیهان شیعه (عدم تصریح به حبس)آرای دیگر مذاهب3. حبس امتناع کننده از تعیین زوجه یا زوجاتآرای فقیهان شیعهآرای دیگر مذاهب4. حبس یکی از دو زوج (مرد) خودداری کننده از طلاق5. حبس زوج و ولی به دلیل ترک نفقهروایاتآرای فقیهان شیعهآرای دیگر مذاهب6. حبس زوج خودداری کننده از «لعان»آیهآثار اهل سنتآرای مفسرانآرای فقیهان شیعهآرای دیگر مذاهب7. حبس زوج در برخی از موارد طلاقفرع8 . حبس زوج آزار دهنده زن خویشفصل دوازدهم: حبس دشمنان و مخالفان دولت1. آیا جاسوس حبس می شود؟روایات دربارة جاسوسآرای فقیهان شیعه (قائل به تعزیر)آرای دیگر مذاهب(قائل به حبس)آرای فقیهان شیعه دربارة جاسوسی ذمیآرای فقیهان شیعه دربارة رفتن جاسوس به جهادآرای دیگر مذاهب (قائل به غیر حبس)آرای فقیهان شیعه دربارة مُعاهد و مستأمن جاسوس2. حبس باغینظر فقیهان شیعه در معنای باغیآرای دیگر مذاهبروایاتآرای دیگر مذاهب3. حبس اسیرانروایات4. گروگان گیری و حبس کافران و باغیان در برابر اسارت و حبس مسلمانانآرای فقیهان5. حبس مشرکان نابالغآرای قائلان به حبسآرای قائلان به عدم پذیرش قول مشرک نابالغآرای قائلان به قبول، بدون سوگند6. حبس خودداری کنندگان از پرداخت جزیه7. حبس اهل جزیه اگر قصد فرار به دارالحرب داشتند8 . حبس کسی که قصد شورش بر ضد امام دارد9. حبس مُحاربآیة شریفه و تفسیر آنآرای فقیهان شیعه (قائل به حبس)آرای فقیهان شیعه (قائل به تبعید)آرای دیگر مذاهبقائلان به غیر حبس10. حبس از کار افتادگان، زنان و کودکان اهل بغیآرای فقیهان شیعهآرای دیگر مذاهب11. حبس برای تن دادن به حکم امام12. حبس آزار دهندة پیامبرروایتفصل سیزدهم: حبس کارگزاران و کارکنان1. حبس کار گزاران خائنروایات2. حبس تلقین کننده به کارگزار خائن3. حبس امیر سهل انگارفصل چهاردهم: حبس در مورد حقوق مالی1. حبس خودداری کننده از ادای دینروایاتآرای فقیهان شیعهآرای دیگر مذاهبمدت حبسفروعآرای فقیهان شیعه2. حبس بدهکار مدعی اعسارروایات و آثارسخنان بزرگان در مورد این حدیثآرای فقیهان شیعهآرای دیگر مذاهبفروعآرای فقیهان شیعهآرای دیگر مذاهب3. حبس بدهکار معسر، به هنگام صرف مال در حرام و یا در خلاف حقآرای فقیهان شیعه4. حبس مفلس، تا فروش اموالشآرای فقیهان شیعهآرای دیگر مذاهب5. حبس غاصب و خورندة مال یتیم و خیانت کننده با امانتروایاتآرای فقیهان شیعهآرای دیگر مذاهب6. حبس راهنآرای فقیهان شیعهآرای دیگر مذاهب7. حبس کفیلروایاتآثارآرای فقیهان شیعهآرای دیگر مذاهبفرع: حکم مکفول محبوسآرای فقیهان شیعه8 . حبس مدعی علیه که از سخن گفتن خودداری نمایدآرای فقیهان شیعه (قائلان به حبس)آرای دیگر مذاهبآرای فقیهان شیعه (قائلان به رد سوگند)9. حبس فردی که به محکمه بی توجهی می کند و با حاکم سخن درشت می گویدآرای فقیهان شیعهآرای مذاهب دیگر10. حبس خوانده ای که از حضور در دادگاه امتناع می کندآرای فقیهان شیعهآرای دیگر مذاهب11. حبس خوانده تا احضار شهود به دست مدعیآرای فقیهان شیعه (قائلان به حبس)نظریات فقیهان شیعه (قائلان به عدم حبس)آرای دیگر مذاهب12. حبس خوانده تا زمان تعدیل شهودآرای فقیهان شیعهآرای دیگر مذاهبمدت حبسآرای دیگر مذاهبمدت حبسآرای فقیهان شیعهآرای دیگر مذاهب13. زندان در مورد نکولآرای فقیهان شیعهآرای دیگر مذاهبآرای فقیهان شیعهآرای دیگر مذاهبآرای فقیهان شیعهآرای دیگر مذاهب14. حبس شهود تا وقت نماز عصرآیهروایاتآرای مفسرانآرای دیگر مذاهب15. حبس بنده ای که ترس فرار او می باشدروایات16. حبس بندة فراریروایاتآرای فقیهان شیعهآرای دیگر مذاهب17. حبس مولای شریک که از دادن حصة شریکش خودداری می کندروایات و آثارآرای فقیهان شیعهآرای دیگر مذاهب18. آیا صاحب چارپایی که کشت و زرع را ازبین می برد حبس می شود؟روایتآرای دیگر مذاهببخش دوم: حقوق زندانی و احکام زندانفصل اول: حق زندانی در صورت تبرئهآرای فقیهان شیعهآرای فقیهان شیعهآرای فقیهان شیعهآرای دیگر مذاهبفصل دوم: حق زندانی برای حضور در مراسم مذهبیروایاتآرای فقیهان شیعهآرای دیگر مذاهبفصل سوم: حق ملاقات با نزدیکان و غیر آنانروایات و آرافصل چهارم: حق رفاهروایات و آراآرای دیگر مذاهبفصل پنجم: حق مرخصیفصل ششم: حق تعجیل در محاکمهروایاتآرای فقیهان شیعهآرای دیگر مذاهبفصل هفتم: حق زندانی در بودن همسرش با اوروایتآرای فقیهان شیعهآرای دیگر مذاهبفصل هشتم: آیا شخص مریض یا اجیر حبس می شود؟آرای فقیهان شیعهآرای دیگر مذاهبفصل نهم: مخارج معالجات زندانی به عهده کیست؟فصل دهم: حق جداسازی زنان از مردان در زنداننصوص تاریخیآرای فقیهان شیعه و سنیفصل یازدهم: جدا سازی نوجوانان از سالمندان و مسلمانان از غیر مسلماناننظریات عالمانفصل دوازدهم: حق اشتغال برای زندانیفصل سیزدهم: حق نفقه زندانیروایات و آثاراستدلال به روایات دیگرآرای فقیهان شیعهآرای دیگر مذاهبفصل چهاردهم: تحریم شکنجه برای گرفتن اقرارروایات و آثارآرای فقهای شیعهآرای دیگر مذاهبنصوصی که از آن جواز شکنجه فهمیده می شودسخنان جایز دانندگان شکنجهآرای دیگر مذاهبمسؤولیت مرگ زندانیفصل پانزدهم: معنای تادیب و سخت گیری در زندان و حدود آنسخت گیری در زندانفصل شانزدهم: آزادی از زندانفصل هفدهم: آیا تعزیر شامل حبس می شود؟اقوال لغویان در «تعزیر»تعزیر از دیدگاه فقیهانفرق میان حد و تعزیرفقیهانی که تصریح کرده اند تعزیر یا تادیب شامل حبس می شودآرای دیگر مذاهبتعزیر مالیفصل هجدهم: اگر قاضی زندان نداشته باشدفصل نوزدهم: حکم زندان و اجرای حد در حرمآرای فقیهان شیعهآرای دیگر مذاهبفصل بیستم: ساختن زندان در اسلامروایاتسخنان و آرافصل بیست و یکم: کتاب هایی که درباره این موضوع به گونه مستقل یا ضمنی نوشته شده استفهرست هاآیاتروایاتاسامی معصومیناشخاصکتاب هاقبایل، جماعات و فرقمکان هاکتاب نامه

موارد بیشتر arrow down icon

کتاب‌های مشابه

سوالی داری بپرس