مجموعه جذاب دانستنی های شگفت انگیز همراه با 40 % تخفیف حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارتقیمت پشت جلد: 1400000 ریال
قیمت برای شما: 1,330,000 ریال 5 درصد تخفیف
تاریخ بروزرسانی: چهار شنبه 9 آذر 1401

توضیحات

ليلي و مجنون ، داستاني است كه گذشته از حقيقت و يا افسانه بودن آن گنجينه اي از فصاحت، بلاغت، حكمت و اخلاق است. اصل اين داستان عربي است و داستان عشق مجنون(قيس عامري) از قبيله بني عامر و ليلي دختر سعد مي باشد. در ادبيات عرب اشعار زيادي در وصف ليلي و عشق سوزناك او وجود دارد كه اين اشعار را به مجنون يا قيس عامري نسبت مي دهند. داستان ليل و مجنون در ادبيات فارسي نيز مشهور است تا آنكه نظامي گنجوي آنرا به نظم درآورده است، گرچه جانمايه ي اين نظم، عربي است اما بيشتر آن آفريده ي ذهن خلاق و طبع موزون نظامي است. اين منظومه شامل 4500 بيت است كه به نام شروانشاه، ابوالمظفر اخستان سروده شده است. كه در كتاب حاضر به همراه نثر روان و ساده اين داستان، براي علاقه مندان عرضه شده است.

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

 

1. داستان ليلي و مجنون به نثر روان و سادهمقدمهمختصري از شرح حال حكيم نظامي گنجويدر ستايش باري تعالينعت پيامبر اكرم صلي الله عليه و آلهمعراج پيامبر اكرم صلي الله عليه و آلهسبب نظم كتاب ليلي و مجنونآغاز داستان ليلي و مجنونبردن پدر، مجنون را به خانه ي كعبهآگاهي پدر مجنون از قصد قبيله ي ليليپند دادن پدر مجنون راجواب مجنون به پدردر احوال ليليرفتن ليلي به تماشاي بوستانخواستگاري ابن سلام از ليليعتاب كردن مجنون با نوفلمصاف كردن نوفل بار دومرهانيدن مجنون آهوان راآزاد كردن گوزنانسخن گفتن مجنون با زاغبردن پيرزن مجنون را در خرگاه ليليدادن پدر ليلي را به ابن سلامجواب مجنون به پدروداع مجنون با پدرآگاهي مجنون از وفات پدرانس مجنون با وحوش و سباعنيايش مجنون به درگاه ايزد تعاليرسيدن نامه ي ليلي به مجنونمفاد نامه ي ليلي به مجنوننامه ي مجنون در پاسخ ليليآمدن سليم عامري، دايي مجنون به ديدن اوديدار مادر از مجنونآگاهي مجنون از وفات مادرخواندن ليلي مجنون راغزل خواندن مجنون نزد ليليآشنا شدن سلام بغدادي با مجنونپاسخ مجنون به سلام بغداديدر عصمت و طهارت مجنونافسانه ي زيد و زينبوفات يافتن ابن سلام شوهر ليليرسيدن زيد به زينبرسيدن ليلي و مجنون به يكديگررسيدن خزان و در گذشتن ليليآگاه شدن مجنون از وفات ليليآمدن سلام بغدادي به ديدن مجنون براي مرتبه دوموفات مجنون بر روضه ي ليليآگاهي قبيله ي مجنون از وفات ويبه خواب ديدن زيد ليلي و مجنون را2. متن كامل داستان ليلي و مجنونبه نام ايزد بخشايندهنعت پيامبر اكرم صلي الله عليه و آلهمعراج پيغمبر صلي الله عليه و آلهبرهان قاطع در حدوث آفرينشآغاز برهانسبب نظم كتابدر مدح شروانشاه اخستان بن منوچهرخطاب زمين بوسسپردن فرزند خويش به فرزند شروانشاهدر شكايت حسودان و منكران فرمايدعذر شكايتدر نصيحت فرزند خود محمد نظاميخوبي كم گويييادكردن بعضي از گذشتگان خويشيادآوري از پدرياد مادر خود، رئيسه كرديادآوري از خال خود خواجه عمرياد از همدمان رفته و همدمي با ديگرانفراموشي از پيكر و جسمفراموشي از سرافرازيفراموشي از عمر رفتهبه ترك فروتني و افتادگي گفتنبيدادكش نبايد بودبه ترك خدمت پادشاهان گفتنبه رزق و كار كسان دست اندازي نبايد كردخرسندي و قناعتبا نشاط خدمت به خلق كردنافتادگي جوي تا بلند شويدر خلوت به سخن سرايي پرداختنآغاز داستانعاشق ليلي و مجنون به يكديگردر صفت عشق مجنونرفتن مجنون به نظاره ي ليليرفتن پدر مجنون به خواستگاري ليليزاري كردن مجنون در عشق ليليبردن پدر مجنون را به خانه ي كعبهآگاهي پدر مجنون از قصد قبيله ي ليليپند دادن پدر مجنون راجواب دادن مجنون پدر رادر احوال ليليرفتن ليلي به تماشاي بوستانخواستاري ابن سلام ليلي رارسيدن نوفل به مجنونعتاب كردن مجنون با نوفلجنگ كردن نوفل با قبيله ي ليليعتاب كردن مجنون با نوفلمصاف كردن نوفل بار دومرهانيدن مجنون آهوان راآزاد كردن مجنون گوزنان راسخن گفتن مجنون با زاغبردن پيرزن مجنون را در خرگاه ليليدادن پدر ليلي را به ابن سلامبردن ابن سلام ليلي را به خانه ي خودآگاهي مجنون از شوهر كردن ليليشكايت كردن مجنون با خيال ليليرفتن پدر مجنون به ديدن فرزندجواب دادن مجنون پدر راوداع كردن پدر مجنون راآگاهي مجنون از مرگ پدرانس مجنون با وحوش و سباعنيايش كردن مجنون به درگاه خداي تعالينيايش مجنون با زهرهنيايش مجنون با مشترينيايش مجنون به درگاه يزدانرسيدن نامه ي ليلي به مجنونمفاد نامه ليلي به مجنوننامه ي مجنون در پاسخ ليليآمدن سليم عامري، خال مجنون به ديدن اوديدن مادر مجنون راآگاهي مجنون از وفات مادرخواندن ليلي مجنون راغزل خواندن مجنون نزد ليليآشنا شدن سلام بغدادي با مجنونپاسخ مجنون به سلام بغداديدر عصمت و پاكي مجنونافسانه ي زيد و زينبوفات يافتن ابن سلام شوهر ليليرسيدن زيد به زينبصفت شب فراقرسيدن ليلي و مجنون به يكديگرصفت رسيدن خزان و درگذشتن ليليزاري كردن مجنون بر سر قبر ليليآمدن سلام بغدادي به ديدن مجنونوفات مجنون بر روضه ي ليليآگاهي قبيله ي مجنون از وفات ويبه خواب ديدن زيد، ليلي و مجنون راختم كتاب به نام شروانشاه

موارد بیشتر arrow down icon

کتاب‌های مشابه

سوالی داری بپرس