ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارت


حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام

مولف (سراینده) :

مروجی طبسی نجم الدین


خلاصه کتاب

فقه اسلامي درياي بي كرانه اي است كه پژوهشگران هر زمان كه بكوشند وبه ژرفاي آن راه يابند،به قدر توان گهرهاي ناب و فراوان به دست مي آورند و كتاب حاضر گوشه اي از آن عمق و غنا را مي نماياند. اين اثر با تلاشي ستايش برانگيز ، آراي فقيهان شيعه و سني را درباره حقوق زنداني گرآورده و گاه بر آنها تجزيه و تحليل و نقد هايي را افزوده است. كتاب در دو بخش سامان يافته است: 1ـ مورد زندان با 14 فصل؛ از جمله : حبس در مورد قتل ، دزدي ، مرتد ، فحشا ، حبس در مسائل زناشويي، حبس كارگزاران و كاركنان و... 2ـ حقوق زنداني و احكام زندان با 21 فصل ؛ از جمله : حق زنداني در صورت تبرئه ، حق زنداني براي حضور در مراسم مذهبي ، حق ملاقات با نزديكان و غير آنان، حق رفاه، حق مرخصي ، حق تعجيل در محاكمه و... .


قیمت پشت جلد: 132000 ریال
سبد خرید این کتاب فعلاً فعال نیست

برای سفارش این کتاب با شماره 09907632009 - 02537743160 تماس بگیرید.

و یا در واتساپ و یا در ایتا برای ما پیام بگذارید.
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنیمقدمه
پیش گفتار
بخش اول: موارد زندان
فصل اول: حبس در مورد قتل
1. زندان در اتهام قتل
روایات
آرای فقیهان شیعه
آرای مذاهب دیگر
چند مطلب
آرای فقیهان شیعه
2. حبس کسی که قاتل را برای دست یابی یه مقتول راهنمایی کرده است
3. حبس کسی که شخصی را برای کشتن نگه دارد
روایات
آرای فقیهان شیعه
دیدگاه مذاهب دیگر
فروع بحث
4. حبس آمر به قتل
روایات
آرای فقیهان شیعه
آرای مذاهب دیگر
5. حبس فراری دهندة قاتل از قصاص
روایات
آرای فقیهان شیعه
6. حبس تروریست
روایات
7. حبس قاتل پس از بخشودن اولیای دم
روایات
آرای فقیهان شیعه
آرای دیگر مذاهب
8 . حبس جانی، تا زمان تکمیل شروط، از سوی ولی دم
آرای فقیهان شیعه
آرای دیگر مذاهب
9. حبس مسلمان قاتل ذمی
آرای فقیهان شیعه
آرای دیگر مذاهب
10. حبس قاتل فراری (پس از اخذ دیه)
11. حبس قاتل در ماه های حرام
آرای فقیهان شیعه
آرای دیگر مذاهب
12. حبس مولایی که عبدش را کشته است
روایات
آرای فقیهان شیعه
آرای دیگر مذاهب
13. حبس بنده ای که به دستور مولایش مرتکب قتل شده است
روایات
آرای فقیهان شیعه
آرای دیگر مذاهب
14. حبس بنده ای که عمداً مرتکب قتل می شود
15. حبس قاتل شخص مستأمن (زنهار خواه)
16. حبس کسی که می خواهد فرزندش را بکشد
17.حبس قصاص کننده (مقتص له) تا بهبود قصاص شونده (مقتص منه)
آرای فقیهان شیعه
فصل دوم: حبس مربوط به دزدی
1. حبس کسی که برای بار سوم دست به دزدی زده
روایات
آرای فقیهان شیعه
آرای دیگر مذاهب
2. حبس دزد معیوب و دست و پا بریده
روایات
آرای فقیهان شیعه (موافق حبس)
آرای دیگر مذاهب
آرای فقیهان شیعه (مخالف حبس)
3. حبس دزد زیور آلات
4. حبس طرار(جیب بر)، مختلس (رباینده)، قفاف ...
روایات
آرای فقیهان شیعه دربارة طرار، مختلس و قفاف
آرای دیگر مذاهب
5. حبس نقب زنندة خانه و شکنندة قفل و مانند آن
روایات
آرای فقیهان شیعه
آرای دیگر مذاهب
6. حبس نبش کنندة قبر
روایات
آرای فقیهان شیعه
آرای دیگر مذاهب
7. حبس فروشندة شخص آزاد
روایات
آرای فقیهان شیعه
آرای دیگر مذاهب
8 . حبس دزد به هنگام غیبت مالباخته
آرای فقیهان شیعه
آرای دیگر مذاهب
9. حبس راهزن
روایات
آرای فقیهان شیعه
آرای دیگر مذاهب
10. حبس یاری رساننده به راهزنان
آرای فقیهان شیعه
آرای دیگر مذاهب
11. حبس متهم به دزد
الف) حبس متهم تا زمان آوردن کالای مسروقه
روایات
آرای دیگر مذاهب
ب) حبس متهم به دزدی تا حضور شهود
روایات
ج) حبس متهم تا تعدیل شهود
د) حبس متهم مدعی مال
12. حبس شخص معروف به دزدی
فصل سوم: حبس در موارد آزار جسمی غیر از جرح
1. حبس مُمَثل (مُثله کننده)
روایات ما و کلمات فقیهان
روایات
روایات و آرای فقیهان شیعه در این زمینه
آرای دیگر مذاهب
2. حبس تراشنده با از بین برندة موی زن ها
روایات
آرای فقیهان شیعه
آرای دیگر مذاهب
3. حبس زنندة بردة خویش
فصل چهارم: حبس در موارد دشنام، آزار و افترا
1. آیا دشنام دهنده به پیامبرـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ حبس می شود؟
روایات شیعه
آرای فقیهان شیعه
آرای دیگر مذاهب
2. حبس دشنام دهنده یا هجو کنندة شخص مسلمان
آرای فقیهان شیعه
آرای دیگر مذاهب
3. حبس مردم آزار
4. حبس فرمان دهنده به تهمت زدن
فصل پنجم: حبس برای ترک و اجبات و ارتکاب محرمات
1. حبس مرتکب شوندة محرمات الهی
روایات
آرای فقیهان شیعه
آرای دیگر مذاهب
2. حبس تارک واجبات
آرای فقیهان شیعه
آرای دیگر مذاهب
2. حبس تارک واجبات
آرای فقیهان شیعه
آرای دیگر مذاهب
3. حبس بدعت گذار
4. آیا کسی که از پیامبرـ صلی الله علیه و آله وسلم ـ زیاد روایت کند، زندانی می شود؟
روایات
فصل ششم: حبس در مورد سحر و دیگر اعمال مشابه آن
1. حبس ساحر، کاهن و عراف
معنای کهانت
آرای فقیهان شیعه
آرای دیگر مذاهب
2. حبس منجم
معنای منجم
آرای فقیهان شیعه
فصل هفتم: حبس افراد دارای رفتارهای نابهنجار و افراد محکوم به حدود الهی
1. حبس شهادت دهندة به دروغ (شاهد زور)
روایات شیعه و سنی
آرای فقیهان شیعه
آرای دیگر مذاهب
2. زندان عالم فاسق، طبیب جاهل و مُکرِی مُفلِس
روایت
آرای فقیهان شیعه
آرای دیگر مذاهب
3. حبس مستان چاقوکش
روایات
آرای فقیهان شیعه
آرای مذاهب دیگر
5. حبس کسی که حد قطع عضو بر او جاری شده تا بهبود عضوش
روایات
6. حبس برای توبه از گناه
فصل هشتم: حبس مرتد
1. حبس مرد مسلمان مرتد
روایات از طریق شیعه
روایات از طریق اهل سنت
آرای فقیهان شیعه
آرای دیگر مذاهب
2. حبس زن مرتد
معنای روایت
آرای فقیهان شیعه
آرای دیگر مذاهب
آیا زن مرتد تا ابد در زندان می ماند؟
3. حبس قائلان به خدایی علی ـ علیه السلام ـ
فصل نهم: حبس در فحشا
1. حبس برای اقامه حد
روایات
آرای فقیهان شیعه
آرای دیگر مذاهب
دو یادآوری
2. حبس برای فاصله انداختن میان دو حد
روایات
آرای فقیهان شیعه
آرای دیگر مذاهب
3. حبس برای پیش گیری از زنا
روایات
آرای دیگر مذاهب
4. حبس زنا کننده باخواهر خویش
روایات
آرای فقیهان شیعه
5. حبس زن زنا دهنده
آیه
روایات
آرای مفسران
آرای مفسران دیگر مذاهب
آرای فقیهان شیعه
آرای دیگر مذاهب
6. حبس زنا کار مجرد
روایات
آرای فقیهان شیعه
آرای دیگر مذاهب
7. حبس مردی که زنی را نگه دارد تا دیگری با او زنا کند
8 . حبس قواد (پا انداز)
روایات
آرای فقیهان شیعه
آرای دیگر مذاهب
مدت تبعید
9. آیا در لوط، حبس هست؟
روایات
آرای فقیهان شیعه
آرای دیگر مذاهب
10. حبس و طی کننده با کنیز مشترک
آرای فقیهان شیعه
آرای دیگر مذاهب
فصل دهم: حبس برای شراب و مست کننده ها
1. حبس مشروبخوار در روز ماه مبارک رمضان
آرای فقیهان شیعه
2. حبس ساقی شراب
3. حبس مست تا هوشیاری
آرای دیگر مذاهب
4. حبس مست اقرار کننده به حق
آرای فقیهان شیعه
آرای دیگر مذاهب
5. حبس تکرار کننده جرم شرابخواری
فصل یازدهم: حبس در مسائل زناشویی
1. حبس «مُولی» که از رجوع یا طلاق امتناع می ورزد
معنای «ایلاء»
آیه
روایات
آرای فقیهان شیعه
آرای دیگر مذاهب
2. حبس «مظاهر» که از رجوع یا طلاق امتناع می ورزد
روایات
آرای فقیهان شیعه (تصریح به حبس)
آرای فقیهان شیعه (عدم تصریح به حبس)
آرای دیگر مذاهب
3. حبس امتناع کننده از تعیین زوجه یا زوجات
آرای فقیهان شیعه
آرای دیگر مذاهب
4. حبس یکی از دو زوج (مرد) خودداری کننده از طلاق
5. حبس زوج و ولی به دلیل ترک نفقه
روایات
آرای فقیهان شیعه
آرای دیگر مذاهب
6. حبس زوج خودداری کننده از «لعان»
آیه
آثار اهل سنت
آرای مفسران
آرای فقیهان شیعه
آرای دیگر مذاهب
7. حبس زوج در برخی از موارد طلاق
فرع
8 . حبس زوج آزار دهنده زن خویش
فصل دوازدهم: حبس دشمنان و مخالفان دولت
1. آیا جاسوس حبس می شود؟
روایات دربارة جاسوس
آرای فقیهان شیعه (قائل به تعزیر)
آرای دیگر مذاهب(قائل به حبس)
آرای فقیهان شیعه دربارة جاسوسی ذمی
آرای فقیهان شیعه دربارة رفتن جاسوس به جهاد
آرای دیگر مذاهب (قائل به غیر حبس)
آرای فقیهان شیعه دربارة مُعاهد و مستأمن جاسوس
2. حبس باغی
نظر فقیهان شیعه در معنای باغی
آرای دیگر مذاهب
روایات
آرای دیگر مذاهب
3. حبس اسیران
روایات
4. گروگان گیری و حبس کافران و باغیان در برابر اسارت و حبس مسلمانان
آرای فقیهان
5. حبس مشرکان نابالغ
آرای قائلان به حبس
آرای قائلان به عدم پذیرش قول مشرک نابالغ
آرای قائلان به قبول، بدون سوگند
6. حبس خودداری کنندگان از پرداخت جزیه
7. حبس اهل جزیه اگر قصد فرار به دارالحرب داشتند
8 . حبس کسی که قصد شورش بر ضد امام دارد
9. حبس مُحارب
آیة شریفه و تفسیر آن
آرای فقیهان شیعه (قائل به حبس)
آرای فقیهان شیعه (قائل به تبعید)
آرای دیگر مذاهب
قائلان به غیر حبس
10. حبس از کار افتادگان، زنان و کودکان اهل بغی
آرای فقیهان شیعه
آرای دیگر مذاهب
11. حبس برای تن دادن به حکم امام
12. حبس آزار دهندة پیامبر
روایت
فصل سیزدهم: حبس کارگزاران و کارکنان
1. حبس کار گزاران خائن
روایات
2. حبس تلقین کننده به کارگزار خائن
3. حبس امیر سهل انگار
فصل چهاردهم: حبس در مورد حقوق مالی
1. حبس خودداری کننده از ادای دین
روایات
آرای فقیهان شیعه
آرای دیگر مذاهب
مدت حبس
فروع
آرای فقیهان شیعه
2. حبس بدهکار مدعی اعسار
روایات و آثار
سخنان بزرگان در مورد این حدیث
آرای فقیهان شیعه
آرای دیگر مذاهب
فروع
آرای فقیهان شیعه
آرای دیگر مذاهب
3. حبس بدهکار معسر، به هنگام صرف مال در حرام و یا در خلاف حق
آرای فقیهان شیعه
4. حبس مفلس، تا فروش اموالش
آرای فقیهان شیعه
آرای دیگر مذاهب
5. حبس غاصب و خورندة مال یتیم و خیانت کننده با امانت
روایات
آرای فقیهان شیعه
آرای دیگر مذاهب
6. حبس راهن
آرای فقیهان شیعه
آرای دیگر مذاهب
7. حبس کفیل
روایات
آثار
آرای فقیهان شیعه
آرای دیگر مذاهب
فرع: حکم مکفول محبوس
آرای فقیهان شیعه
8 . حبس مدعی علیه که از سخن گفتن خودداری نماید
آرای فقیهان شیعه (قائلان به حبس)
آرای دیگر مذاهب
آرای فقیهان شیعه (قائلان به رد سوگند)
9. حبس فردی که به محکمه بی توجهی می کند و با حاکم سخن درشت می گوید
آرای فقیهان شیعه
آرای مذاهب دیگر
10. حبس خوانده ای که از حضور در دادگاه امتناع می کند
آرای فقیهان شیعه
آرای دیگر مذاهب
11. حبس خوانده تا احضار شهود به دست مدعی
آرای فقیهان شیعه (قائلان به حبس)
نظریات فقیهان شیعه (قائلان به عدم حبس)
آرای دیگر مذاهب
12. حبس خوانده تا زمان تعدیل شهود
آرای فقیهان شیعه
آرای دیگر مذاهب
مدت حبس
آرای دیگر مذاهب
مدت حبس
آرای فقیهان شیعه
آرای دیگر مذاهب
13. زندان در مورد نکول
آرای فقیهان شیعه
آرای دیگر مذاهب
آرای فقیهان شیعه
آرای دیگر مذاهب
آرای فقیهان شیعه
آرای دیگر مذاهب
14. حبس شهود تا وقت نماز عصر
آیه
روایات
آرای مفسران
آرای دیگر مذاهب
15. حبس بنده ای که ترس فرار او می باشد
روایات
16. حبس بندة فراری
روایات
آرای فقیهان شیعه
آرای دیگر مذاهب
17. حبس مولای شریک که از دادن حصة شریکش خودداری می کند
روایات و آثار
آرای فقیهان شیعه
آرای دیگر مذاهب
18. آیا صاحب چارپایی که کشت و زرع را ازبین می برد حبس می شود؟
روایت
آرای دیگر مذاهب
بخش دوم: حقوق زندانی و احکام زندان
فصل اول: حق زندانی در صورت تبرئه
آرای فقیهان شیعه
آرای فقیهان شیعه
آرای فقیهان شیعه
آرای دیگر مذاهب
فصل دوم: حق زندانی برای حضور در مراسم مذهبی
روایات
آرای فقیهان شیعه
آرای دیگر مذاهب
فصل سوم: حق ملاقات با نزدیکان و غیر آنان
روایات و آرا
فصل چهارم: حق رفاه
روایات و آرا
آرای دیگر مذاهب
فصل پنجم: حق مرخصی
فصل ششم: حق تعجیل در محاکمه
روایات
آرای فقیهان شیعه
آرای دیگر مذاهب
فصل هفتم: حق زندانی در بودن همسرش با او
روایت
آرای فقیهان شیعه
آرای دیگر مذاهب
فصل هشتم: آیا شخص مریض یا اجیر حبس می شود؟
آرای فقیهان شیعه
آرای دیگر مذاهب
فصل نهم: مخارج معالجات زندانی به عهده کیست؟
فصل دهم: حق جداسازی زنان از مردان در زندان
نصوص تاریخی
آرای فقیهان شیعه و سنی
فصل یازدهم: جدا سازی نوجوانان از سالمندان و مسلمانان از غیر مسلمانان
نظریات عالمان
فصل دوازدهم: حق اشتغال برای زندانی
فصل سیزدهم: حق نفقه زندانی
روایات و آثار
استدلال به روایات دیگر
آرای فقیهان شیعه
آرای دیگر مذاهب
فصل چهاردهم: تحریم شکنجه برای گرفتن اقرار
روایات و آثار
آرای فقهای شیعه
آرای دیگر مذاهب
نصوصی که از آن جواز شکنجه فهمیده می شود
سخنان جایز دانندگان شکنجه
آرای دیگر مذاهب
مسؤولیت مرگ زندانی
فصل پانزدهم: معنای تادیب و سخت گیری در زندان و حدود آن
سخت گیری در زندان
فصل شانزدهم: آزادی از زندان
فصل هفدهم: آیا تعزیر شامل حبس می شود؟
اقوال لغویان در «تعزیر»
تعزیر از دیدگاه فقیهان
فرق میان حد و تعزیر
فقیهانی که تصریح کرده اند تعزیر یا تادیب شامل حبس می شود
آرای دیگر مذاهب
تعزیر مالی
فصل هجدهم: اگر قاضی زندان نداشته باشد
فصل نوزدهم: حکم زندان و اجرای حد در حرم
آرای فقیهان شیعه
آرای دیگر مذاهب
فصل بیستم: ساختن زندان در اسلام
روایات
سخنان و آرا
فصل بیست و یکم: کتاب هایی که درباره این موضوع به گونه مستقل یا ضمنی نوشته شده است
فهرست ها
آیات
روایات
اسامی معصومین
اشخاص
کتاب ها
قبایل، جماعات و فرق
مکان ها
کتاب نامه

موارد بیشتر arrow down icon